Javni oglas Juli 2022

Tekst javnog oglasa Pitanja pismeni ispit – Rukovodilac Vetreinarske stanice Pitanja pismeni ispit-Šef računovodstva Pitanja usmeni ispit – Rukovodilac Vetreinarske stanice Pitanja usmeni ispit-Radnik kod teladi do 180 dana starosti Pitanja usmeni ispit-Šef računovodstva Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST PRAVIL~2 Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u vetrinarstvu(Službene […]

Javni oglas 2022

Tekst javnog oglasa Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST UREDBA o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – Službene novine FBiH 15_21 – Privredna štampa Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona […]

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KANDIDATI DA SE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA,KOJI JE OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH BR.68/21, PRODUŽUJE DO 28.09.2021. GODINE.