KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

J A V N I  OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U KJP „POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ d.o.o. SARAJEVO-ILIDŽA NA NEODREĐENO VRIJEME

Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

  1. Magacioner, SSS- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
  2. Čistač u štalama, NK- 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme
  3. Radnik kod teladi do 20 dana starosti, NK- 1(jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS

Pitanja pismeni ispit-Magacioner

Pitanja USMENI DIO- Magacioner

Pitanja usmeni ispit- čistač u štalama

Poslovnik o radu Komisije

Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH

Zakon o javnim preduzecima u Federaciji BiH

Zakon o privrednim drustvima FBiH

POVEZANI ČLANCI