KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP „POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ D.O.O.

Na osnovu člana 8. stav (1) tačka 4. i člana 26. stav (1) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 81/08 , 22/09 i 109/12), a u skladu sa članom 33. Statuta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-3-116/2021 od 20.08.2021.godine, Nadzorni odbor KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP „POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ D.O.O.
SARAJEVO-ILIDŽA

I Predmet javnog konkursa

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža.
Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju vrši Skupština Preduzeća na prijedlog Nadzornog odbora.

II Nadležnost Odbora za reviziju

 1. Imenovanje vanjskog revizora;
 2. Imenovanje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata;
 3. Razmatranje godišnje strategije rizika i plana revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, obezbjediti da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
 4. Osiguravanje da odjel za internu reviziju vrši svoj posao u skladu sa planom revizije;
 5. Osiguravanje da interne kontrole u Preduzeću budu adekvatne i da funkcionišu kako je predviđeno;
 6. Podnošenje Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;
 7. osiguravanje da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima;
 8. Usvajanje Plana revizije po prijedlogu Odjela interne revizije;
 9. Davanje mišljenja Nadzornom odboru o finansijskim izvještajima na polugodišnjem i godišnjem nivou;
 10. Davanje preporuka Upravi o uočenim nepravilnostima.
 11. Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

III Mandat

Predsjednika i članove Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora imenuje Skupština Preduzeća na period od 4 (četiri) godine.
Izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i članova Odbora za reviziju vrši Nadzorni odbor na osnovu Javnog konkursa, većinom glasova svojih članova.

IV Uslovi za pozicije

Za članove Odbora za reviziju mogu biti imenovana lica koja ispunjavaju opće uslove utvrđene Zakonom i posebne uslove.
a) Opći uslovi:
Za predsjednika i člana Odbora za reviziju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu-original ili kopija);
 2. da nije osuđivan za krivično djelo u periodu od 5.godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa-općina ili notar);
 3. da nije osuđivan za privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala u periodu od 5.godina od dana pravosnažnosti presude(dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa- općina ili notar);
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa);
 5. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine do dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa- općina ili notar);
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa- općina ili notar);
 7. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH(“Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i 34/03), (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa -općina ili notar);
 8. da se na njega ne odnosi član IX 1 ustava Bosne i Hercegovine (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa- općina ili notar);
 9. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Odboru za reviziju (dokaz:potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa- općina ili notar ).

b) Posebni uslovi
Pored općih uslova, kandidat za člana Odbora za reviziju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža mora ispunjavati i posebne uslove, a to su:

 1. visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili kandidati sa završenim prvim ciklusom studija ekonomskog smjera sa minimalno 180 ECTS bodova mogu se prijaviti na ovaj javni konkurs.(dokaz:ovjerena fotokopija univerzitetske diplome o završenom fakultetu-nostificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.godine)
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima revizije.
 3. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje dužnosti na povjerenoj funkciji.

V Potrebni dokumenti

 1. prijava na javni konkurs ( na propisanom obrascu );
 2. izvod iz matične knjige rođenih (original ili kopija);
 3. uvjerenje o državljanstvu(original ili kopija);
 4. kopija CIPS-ove lične karte sa potvrdom o prebivalištu;
 5. potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere a bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije ( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);
 6. potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala izdato od nadležnih organa, u periodu od 5. godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora ( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);
 7. diplomu o završenom fakultetu (original ili ovjerena kopija,nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.godine);
 8. dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje od strane ranijeg poslodavca ili Rješenje iz PIO/MIO);
 9. Potpisanu i ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03) ( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);
 10. potpisanu i ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);
 11. potpisanu i ovjerenu izjavu da nije direktor ili član Uprave ili Skupštine ili Nadzornog odbora u preduzeću u kojem se kandiduje( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);
 12. potpisanu i ovjerenu izjavu da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Odboru za reviziju: ( ovjerenu od nadležnog organa-općina ili notar);

NAPOMENA: Kandidati koji budu izabrani na funkciju predsjednika i funkciju članova Odbora za reviziju KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala izdato od nadležnih organa, u periodu od 5. godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora (uvjerenja nadležnog MUP-a, i općinskog suda ne starija od tri mjeseca);

 1. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca).
 2. ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

VI Ostale napomene

• Sve kandidate s liste koji ispune uslove iz konkursa na intervju će pozvati Komisija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža.
• Intervju će se sa kandidatima u zavisnosti od ukazane potrebe obaviti i od strane Nadzornog odbora i Skupštine Preduzeća.

VII Podnošenje prijava

• Javni konkurs objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH“ i na web adresi Preduzeća www.pdbutmir.com
• Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u“ Službenim novinama Federacije BiH“.
• Prijavu za javni konkurs kandidati mogu preuzeti lično u sjedištu Preduzeća ul. Bojnička br.119, ili na zahtjev putem faxa ili putem maila i na web adresi Preduzeća www.pdbutmir.com
• Prijave na javni konkurs s traženim dokumentima dostavljaju se putem poštanske službe preporučeno, na adresu: Ul. Bojnička br.119 , 71210 Ilidža, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža“ ili lično na protokol Preduzeća, ul. Bojnička br.119, Ilidža.
• Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                 Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća
                                   _______________________________________________
                                 G-din Muhamed Smailhodžić

POVEZANI ČLANCI