KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

J A V N I OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA – Čistač u štalama- 1 izvršilac

Osnovni podaci o pravnom licu koje objavljuje javni oglas:

Naziv: KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ doo Sarajevo – Ilidža

Sjedište: Bojnička broj 119

Internet adresa: www.pdbutmir.com 

Kontakt telefon:   033/621-286

Fax: 033/621-160

Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

 1. Čistač u štalama-NK, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža (PREČIŠČENI TEKST) broj: 01-4-52/2020 od 16.07.2020.godine, dostavljamo vam radne obaveze i uslove za radno mjesta kako slijedi:

Čistač u štalama-NK, 1 izvršilac

Radne dužnosti:

 • Svakodnevno čisti  i uređuje štale, torove i pripremu,
 • Kvalitetno održava čistoću  ležišta,  jasala, hranidbenih  hodnika i oko objekata,
 • Održava čistoću zidova, prozora i poilica  u objektima,
 • Održava higijenu  ispod vrata ulaznih i izlaznih strana objekata,
 • Redovno izgrće  stajnjak sa ležišta, održava higijenu  kanala i  rešetki od istog,
 • Vrši utovar, istovar i rastiranje prostirke  po ležištima,
 • Timari krave i vrši dezinfekciju ležišta,
 • Neposredno pomaže pri prevođenju stoke  unutar farme,
 • Obavještava veterinara  o primjećenim povredama na stoci,
 • Učestvuje u radu komisija i radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća,
 • Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe u okviru svoje stručne i radne sposobnosti.

OPĆI USLOVI:

 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema:                                    NK
 • Radno iskustvo:                                    6 mjeseci

3. PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.

-Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenja i sl) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.“

Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i na ženski rod.

III.I Iznos osnovne plate

Osnovna plata  iznosi 608,23 KM

III.II Radno vrijeme i mjesto obavljanja rada

Radno vrijeme je utvrđeno Pravilnikom o radu Preduzeća.

Mjesto obavljanja: Krug Preduzeća u ulici Bojnička br.119.

IV- SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju)

 1. prijava na konkurs (na obrascu koji se može preuzeti lično u službenim prostorijama Preduzeća ili na zahtjev putem e-maila ili faxa)
 2. kraća biografija, potpisana
 3. diploma o  zavšenom osnovnom obrazovanju u zavisnosti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje
 4. potvrda o radnom iskustvu kod ranijih poslodavaca izdata od ranijih poslodavaca ili izvod iz porezne uprave FBiH ili RS
 5. uvjerenje o državljanstvu
 6. Izvod iz matične knjige rođenih koji nije stariji od 3 mjeseca, izuzev ukoliko se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera“
 7. dokaz da kandidat ispunjava uslove u ostvarivanju prednosti pri zapošljavanju iz tačke 3.ovog javnog konkursa(potvrda, uvjerenje i sl.,)

NAPOMENA:

Po okončanju procedure kandidati koji budu izabrani bit će o tome obaviješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.“

V-  DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO __________________________________________________(Upisati radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje) KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža“ –NE OTVARAJ dostaviti poštom preporučeno ili lično na protokol na slijedeću adresu:

KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Ul.Bojnička 119.

71210 ILIDŽA

    VI- NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog oglasa kandidati će biti obavješteni u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke, pisanim putem putem pošte na adresu navedenu u prijavi kandidata.

            VII- ROK JAVNOG OGLASA

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Član 2.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na web stranici  JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” i web stranici KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ doo Sarajevo – Ilidža : www.pdbutmir.com “.

Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja: Elma Pajević, MA agroecc, tel br. 033/ 621-286.

                                                            DIREKTOR

                                                                                                                 Snježana Ljubunčić dipl.ing.polj.

POVEZANI ČLANCI